Pedagogisch beleid

Hier kunt u ons volledige pedagogisch beleidsplan lezen.

To Be Kind biedt kwalitatief goede opvang. Het vastleggen van de gang van zaken binnen To Be Kind middels een Pedagogisch Beleidsplan beschouwen wij als een onderdeel van het leveren van kwaliteit. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en wat men kan verwachten. Hier (link) vindt u ons volledige Pedagogische Beleidsplan. Over een aantal onderdelen van ons pedagogisch beleidsplan kunt u hieronder meer lezen.

Veiligheid en geborgenheid

To Be Kind draagt zorg voor een klimaat van veiligheid en geborgenheid, zodat het kind een basis heeft om zich te kunnen ontplooien tot een stabiel en sociaal persoon met een positief zelfbeeld.

Er is aanvaarding van en respect voor de eigenheid van ieder kind. Dit vormt de basis van waaruit gewerkt wordt. Het kind wordt te allen tijde serieus genomen, wordt gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te handelen, de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind wordt geprikkeld en de creativiteit wordt aangewakkerd. Uiteraard is daarbij een goede voorbeeldwerking van groot belang. De leidsters zullen zich eerlijk en open opstellen en ook onderling respectvol met elkaar omgaan.

Wij willen kinderen respect bijbrengen voor anderen om hen heen. Kinderen worden er op gewezen welk effect hun gedrag heeft op hun omgeving.

To Be Kind wil kinderen een omgeving bieden waarin de verschillende aspecten van de ontwikkeling voldoende tot ontplooiing kunnen komen.

Het kind is het uitgangspunt

To Be Kind biedt kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Hierbij is het kind steeds het uitgangspunt; wat wil het, wat kan het aan? Baby’s moeten bijvoorbeeld hun individuele ritme van slapen en eten ongestoord aan kunnen houden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn, zich te kunnen uitleven, ontspannen en ontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit:

  • de lichamelijke ontwikkeling (motoriek);
  • de cognitieve ontwikkeling;
  • de sociaal emotionele ontwikkeling.

Ontwikkeling door middel van spel

Kinderen ontwikkelen zich in hun omgang met anderen en door middel van spel. Het is daarom belangrijk dat kinderen voldoende aandacht krijgen van de leidsters en dat er genoeg ruimte en materiaal is om tot spel te komen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om ‘fouten’ te kunnen maken en daar weer van te leren. Kinderen hebben in zichzelf weinig begrenzingen. Zij overzien vaak de gevolgen van hun eigen gedrag niet, dat iets gevaarlijk of onprettig is. Kinderen hebben daarom begrenzing van buitenaf nodig. Door een kind richtlijnen te geven voor zijn gedrag wordt het kind geholpen om verantwoord om te gaan met zijn omgeving en met anderen om zich heen. Ons pedagogisch beleid sluit goed aan op die van het samenwerkende basisonderwijs. Dit voorkomt discontinuïteit bij de overgang rond de 4-jarige leeftijd naar het basisonderwijs.

Vierogen-principe

Per 1 juli 2013 zijn alle kinderdagverblijven verplicht zich te houden aan het vierogen-principe. Vanaf dat moment controleert de GGD of kinderdagverblijven zich hieraan houden. Dit betekent dat een leidster nooit meer alleen mag zijn met een groep kinderen. Er moet altijd een andere volwassene kunnen meekijken of meeluisteren. Dit is een van de kaders waar vanuit wij werken.

To Be Kind is lid van de brancheorganisatie Kinderopvang. Wij hanteren dan ook de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website: www.kinderopvang.nl

Over een aantal onderdelen van ons pedagogisch beleidsplan kunt u hieronder meer lezen:

Algemeen

Locaties

Prinsen en Prinsessen te Capelle aan den IJssel

’s Gravenweg 81 te Nieuwerkerk aan den IJssel

IKC Rehoboth te Nieuwerkerk aan den IJssel

Het Sportkasteel te Utrecht

Rembrandt te Amsterdam

Het Kasteel te Almkerk

Het Mozaïek te Krimpen aan den IJssel

IKC Kleurrijk te Waddinxveen

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot

Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 in werking getreden. De meldcode helpt beroepskrachten op de juiste manier te handelen als er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer

Veiligheid & hygiëne

Onze locaties zijn veilig en schoon. To Be Kind stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Elk jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen we zo nodig maatregelen.

Lees meer

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE